VIS - Verksamt i skolan

Utbildning för personal inom skolan

En del elever verkar ha goda förutsättningar att lära sig men misslyckas gång på gång med att få sin skolgång att fungera. Utmaningen kan t ex ligga i att organisera och planera skolarbetet. En del klarar inte av att vara tillräckligt fokuserade och tappar lätt sugen. Att ha koll på tiden och ordning på sina saker kan vara ett stort problem.

Vissa elever är väldigt störande och reagerar för kraftigt i olika situationer vilket kan leda till konflikter. Ilska och frustration ligger närmare ytan än hos många andra. För några kan det handla om svårigheter i samspelet med andra, att kunna delta i gemensamt arbete eller i aktiviteter tillsammans med andra, på samma villkor. En del som fungerar på det här sättet kanske har eller kommer att få diagnoser såsom ADHD, Aspergers syndrom mm, men det finns också de med vissa beteenden av det här slaget som inte har eller kommer att uppfylla kriterierna för någon diagnos.

Kunskapen om de bakomliggande svårigheterna har ökat liksom erfarenheten om vad som kan hjälpa elever med ett problemskapande beteende att fungera bättre i vardagen och nå skolans mål.

Allmän information
  • Utbildningen kan ges som uppdragsutbildning till personalen på skolan
  • Utbildningen omfattar 6 halvdagar
Mål med utbildningen
  • Att ge pedagogisk personal verksamma strategier för att bemöta elever med problemskapande beteende.
  • Att ge ökade kunskaper om barn/elever med specifika svårigheter.
  • Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med andra kollegor och lära av varandra.
Kursinnehåll

En genomgång av kunskapsläget om barn och ungdomar med problemskapande beteende och med svårigheter att styra sitt beteende.

Arbete med praktiska tekniker, t ex hur man:

  • - skapar en gynnsam miljö för eleverna
  • - påverkar elevens beteende genom ett strategiskt förhållningssätt
  • - planerar ihop med eleven, i klassrummet och på rasten
  • - utvecklar ett bra samarbete med föräldrarna
Se programmetProvivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin