S.O.N - ett ickeverbalt komplement till WPPSI och WISC

Kursen riktar sig endast till Psykologer

S.O.N (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) är ett Ickeverbalt test som finns i två versioner, en för barn i åldrarna 2 1/2-7 år samt en version för åldrarna 6-40 år. Utbildningen fokuserar på användningen av testet för de yngre barnen men båda testen kommer att finnas tillgängliga under kursen. 

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till flera test för bedömning av generell utvecklingsnivå för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. Barn som har svårt att förstå och ta emot verbala instruktioner utgör ofta en särskild utmaning. S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt och är lätt att administrera. Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att vara en hjälp att komma igång med användningen.

Allmän information

Kursen består av två tillfällen (2-3 timmar vardera). Mellan kurstillfällena bör deltagarna genomföra minst en testning. Vid första tillfället introduceras materialet och vid andra tillfället följer vi upp eventuella frågetecken och diskuterar användningsområdet. 

 

Kursledare: Gunilla Carlsson Kendall
Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin